Sebastian Schiffner

Sebastian SchiffnerSebastian Schiffner / Giám đốc điều hành (COO)     

 +49 40 81973753 – 25
 +49 151 722 722 90
sebastian.schiffner@ipls-gmbh.com

  • Giám đốc điều hành, chủ yếu chịu trách nhiệm về lĩnh vực lô-gic-tic  và các hoạt động vận hành
  • Đại lý giao nhận có trình độ, hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong kinh doanh vận tải và lo-gic-tic
  • Nhiều năm kinh nghiệm cũng như là một thành viên của ban quản lý lo-gic-tic và các công ty đóng gói công nghiệp
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các doanh nghiệp quốc tế và quan hệ đối tác