Marc Briese

Marc BrieseMarc Briese / Chief Executive Officer (CEO)            

 +49 40 81973753 – 33
 +49 151 722 722 92
 marc.briese@ipls-gmbh.com

  • Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chính cho việc bán hàng và kinh doanh thương mại
  • Hai mươi năm kinh nghiệm trong kinh doanh đóng gói công nghiệp
  • Có nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành trong công ty đóng gói công nghiệp
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế và các hoạt động kinh doanh
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các doanh nghiệp quốc tế và quan hệ với đối tác