คริสเตียน โชรเดอร์

Christian Schröder / Chief Financial Officer (CFO)          
คริสเตียน โชรเดอร์ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 +49 40 81973753 – 27
 +49 151 722 722 97
christian.schroeder@ipls-gmbh.com

  • ในฐานะของ CFO หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในด้านการวางแผนและควบคุมทางการเงิน
  • การศึกษาปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์หลายปีในด้าน การเงิน การควบคุมการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • ประสบการณ์หลายปีในด้าน การจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้าง
  • ประสบการณ์หลายปีในด้านการให้ความสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
  • ความเป็นผู้นำของผู้เข้ารับการฝึกอบรม